Voorwaarden

DOEL EN AANVAARDING
Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website www.vtbpro.be (hierna DE SITE), die
eigendom is van VTB PRO (hierna DE EIGENAAR VAN DE SITE).
Door de site van de SITE-EIGENAAR te bezoeken, neemt men de status van gebruiker aan, wat de
volledige aanvaarding inhoudt van elk van de bepalingen van deze juridische kennisgeving, die kan
worden gewijzigd.
De gebruiker is verplicht om correct gebruik te maken van de site in overeenstemming met de
wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker
is verantwoordelijk voor alle schade die kan worden veroorzaakt door de schending van deze
verplichting.
IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE
DE EIGENAAR VAN DE SITE, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten
van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat: VTB PRO BE0735607616
gevestigd in Lombardzijdestraat22, 1120 Brussel.
Om u met ons in contact te brengen, stellen wij u verschillende contactmogelijkheden ter
beschikking die we hieronder beschrijven: Telefoon: 0472861533 E-mail: [email protected]. Alle
kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE SITE worden als
effectief beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer deze per post of op een andere manier worden
gedaan zoals hierboven beschreven.
VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK
Toegang tot de site en zijn diensten is gratis en open. DE EIGENAAR VAN DE SITE bepaalt echter dat
het gebruik van sommige van de diensten die op zijn site worden aangeboden, moet gebeuren op
voorwaarde dat het overeenkomstige formulier wordt ingevuld. De gebruiker garandeert de
authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die aan de EIGENAAR VAN DE SITE worden
gecommuniceerd en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige
verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de inhoud en diensten van de SITE-
EIGENAAR op een gepaste manier te gebruiken en deze niet te gebruiken, onder andere om:
a) Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob,
aanstootgevend
b) terrorisme verdedigt of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.
b) computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die mogelijk fouten of schade
aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE
SITE of van een derde kunnen veranderen, veranderen, onderbreken of genereren; ook de toegang
van andere gebruikers tot de site en zijn diensten belemmeren door het massale verbruik van
computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE SITE zijn diensten levert.

c) Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde
delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE SITE of van derden en, indien nodig,
informatie daaruit te extraheren.
d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van
informatie van de EIGENAAR VAN DE SITE of van derden.
e) Zich voordoen als een andere gebruiker, openbaar bestuur of een derde partij.
f) De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of anderszins openbaar
communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij je de toestemming hebt van de eigenaar van de
overeenkomstige rechten of als dit wettelijk is toegestaan.
g) Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en stuur reclame van welke aard dan ook, evenals
communicatie bedoeld voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaande
verzoek of toestemming.
Alle inhoud van de site, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen,
technologie, software, evenals de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een
werkeigendom van de EIGENAAR VAN DE SITE, zonder te kunnen worden beschouwd als zoals
doorgegeven aan de gebruiker, geen exploitatierechten die verder gaan dan strikt noodzakelijk is
voor een correct gebruik van de site.
Samenvattend kunnen gebruikers die deze site hebben bezocht de inhoud en hun resultaten
bekijken, privékopieën zijn toegestaan, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet
worden overgedragen aan anderen, noch geïnstalleerd worden op servers die verbonden zijn met
netwerken, noch onderhevig zijn aan misbruik.
Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook
die op de site verschijnen het eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het duidelijk
is dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht erop geeft. De distributie, wijziging,
overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is
toegestaan ​​door de houder van de exploitatierechten, is verboden.
De installatie van een hypertekstlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen DE
EIGENAAR VAN DE SITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de
aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE SITE van de inhoud of diensten ervan. .
Personen die een hypertekstlink willen maken, moeten eerst schriftelijke toestemming vragen aan de
EIGENAAR VAN DE SITE. De hyperlink geeft in elk geval alleen toegang tot de startpagina of
startpagina van onze website, en vermijdt valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of
aanwijzingen met betrekking tot DE EIGENAAR VAN DE SITE, of bevat illegale inhoud, in strijd met
goede gewoonten. en openbare orde.
DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de
documenten die op deze site beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis hiervan
worden uitgevoerd.
UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder
de toegang tot enige inhoud volledig te garanderen, de volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid,
actualiteit, geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor specifiek gebruik.
DE EIGENAAR VAN DE SITE sluit, voor zover de gerechtigheid dit toelaat, elke aansprakelijkheid uit
voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:
a) Het onvermogen om toegang te krijgen tot de site of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid,
nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan ​​van ondeugden
en defecten in elk type verzonden, verspreide, opgeslagen, ter beschikking gestelde inhoud aan
degenen die zijn geraadpleegd via de site of de aangeboden diensten.
b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die computersystemen,
elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen beïnvloeden.
c) Het niet naleven van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeerspatronen en deze juridische
kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de site. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld,
DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en
industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, privacy, persoonlijk en
gezinsleven en het imago zelf schenden, evenals regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en
illegale reclame.
Bovendien wijst DE EIGENAAR VAN DE SITE alle verantwoordelijkheid af voor informatie buiten deze
site en die niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De enige functie van de links die
op deze site verschijnen, is om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die
de inhoud van deze site kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE SITE garandeert niet en is niet
verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of
beveelt het bezoek aan hen aan, zodat het niet verantwoordelijk zal zijn voor het resultaat. DE
EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door
derden
PRIVACYBELEID
Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u altijd uitdrukkelijk vragen om deze vrijwillig
aan ons te verstrekken. De gegevens die worden verzameld via de gegevensverzamelingsformulieren
van de site of op andere manieren, zullen worden opgenomen in een persoonlijk gegevensbestand
dat naar behoren is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister van de
gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de manager DE EIGENAAR VAN DE SITE is. Deze entiteit zal
de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het oog op het aanbieden van de
gevraagde diensten, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties die de organieke wet 15/1999 van 13
december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, het koninklijk besluit 1720/2007 van
21 december en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en
elektronische handel.
DE EIGENAAR VAN DE SITE verbindt zich ertoe de gegevens niet te verstrekken, verkopen of delen
met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Evenzo zal DE EIGENAAR VAN DE SITE de gegevens annuleren of corrigeren wanneer ze onjuist,
onvolledig of niet langer nodig of niet langer relevant zijn, volgens de bepalingen van de organieke
wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens. van persoonlijke
aard.
De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie,
annulering en verzet uitoefenen door contact op te nemen met het adres van de maatschappelijke
zetel VAN DE EIGENAAR VAN DE SITE, zich naar behoren te identificeren en duidelijk het
uitgeoefende specifieke recht aan te geven.
DE EIGENAAR VAN DE SITE neemt de overeenkomstige veiligheidsniveaus aan die vereist zijn door de
bovengenoemde organieke wet 15/1999 en andere toepasselijke regelgeving. Het aanvaardt echter
geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen die derden
kunnen aanbrengen in de computersystemen.