Voorwaarden

DOEL EN AANVAARDING
Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website vtbpro.be (hierna DE SITE), die eigendom is van VTB PRO (hierna DE EIGENAAR VAN DE SITE).
Door de site van de SITE-EIGENAAR te bezoeken, neemt men de status van gebruiker aan, wat de volledige aanvaarding inhoudt van elk van de bepalingen van deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.
De gebruiker is verplicht om correct gebruik te maken van de site in overeenstemming met de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die kan worden veroorzaakt door de schending van deze verplichting.
IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE DE EIGENAAR VAN DE SITE, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat: VTB PRO BE0735607616 gevestigd in Lombardzijdestraat22, 1120 Brussel.
Om u met ons in contact te brengen, stellen wij u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die we hieronder beschrijven: Telefoon: 0472861533 E-mail: [email protected]. Alle
kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE SITE worden als effectief beschouwd, voor alle doeleinden, wanneer deze per post of op een andere manier worden gedaan zoals hierboven beschreven.
VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK
Toegang tot de site en zijn diensten is gratis en open. DE EIGENAAR VAN DE SITE bepaalt echter dat het gebruik van sommige van de diensten die op zijn site worden aangeboden, moet gebeuren op voorwaarde dat het overeenkomstige formulier wordt ingevuld. De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die aan de EIGENAAR VAN DE SITE worden gecommuniceerd en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de inhoud en diensten van de SITE-EIGENAAR op een gepaste manier te gebruiken en deze niet te gebruiken, onder andere om:
a) Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend
b) terrorisme verdedigt of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.
b) computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die mogelijk fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE SITE of van een derde kunnen veranderen, veranderen, onderbreken of genereren; ook de toegang van andere gebruikers tot de site en zijn diensten belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN DE SITE zijn diensten levert.

c) Poging om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE SITE of van derden en, indien nodig, informatie daaruit te extraheren.
d) De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van informatie van de EIGENAAR VAN DE SITE of van derden.
e) Zich voordoen als een andere gebruiker, openbaar bestuur of een derde partij.
f) De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of anderszins openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij je de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of als dit wettelijk is toegestaan.
g) Verzamel gegevens voor reclamedoeleinden en stuur reclame van welke aard dan ook, evenals communicatie bedoeld voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming.
Alle inhoud van de site, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, iconen, technologie, software, evenals de grafische vormgeving en de broncodes, vormen een werkeigendom van de EIGENAAR VAN DE SITE, zonder te kunnen worden beschouwd als zoal doorgegeven aan de gebruiker, geen exploitatierechten die verder gaan dan strikt noodzakelijk is
voor een correct gebruik van de site.
Samenvattend kunnen gebruikers die deze site hebben bezocht de inhoud en hun resultaten bekijken, privékopieën zijn toegestaan, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet worden overgedragen aan anderen, noch geïnstalleerd worden op servers die verbonden zijn met netwerken, noch onderhevig zijn aan misbruik.
Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de site verschijnen het eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht erop geeft. De distributie, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de houder van de exploitatierechten, is verboden.
De installatie van een hypertekstlink impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE SITE en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de
aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN DE SITE van de inhoud of diensten ervan. .
Personen die een hypertekstlink willen maken, moeten eerst schriftelijke toestemming vragen aan de EIGENAAR VAN DE SITE. De hyperlink geeft in elk geval alleen toegang tot de startpagina of startpagina van onze website, en vermijdt valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen met betrekking tot DE EIGENAAR VAN DE SITE, of bevat illegale inhoud, in strijd met goede gewoonten. en openbare orde.
DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de documenten die op deze site beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis hiervan worden uitgevoerd.
UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder de toegang tot enige inhoud volledig te garanderen, de volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid, actualiteit, geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor specifiek gebruik.
DE EIGENAAR VAN DE SITE sluit, voor zover de gerechtigheid dit toelaat, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:
a) Het onvermogen om toegang te krijgen tot de site of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud, evenals het bestaan ​​van ondeugden
en defecten in elk type verzonden, verspreide, opgeslagen, ter beschikking gestelde inhoud aan degenen die zijn geraadpleegd via de site of de aangeboden diensten.
b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen beïnvloeden.
c) Het niet naleven van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeerspatronen en deze juridische kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de site. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, het recht op eer, privacy, persoonlijk en gezinsleven en het imago zelf schenden, evenals regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
Bovendien wijst DE EIGENAAR VAN DE SITE alle verantwoordelijkheid af voor informatie buiten deze site en die niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De enige functie van de links die op deze site verschijnen, is om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze site kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN DE SITE garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt het bezoek aan hen aan, zodat het niet verantwoordelijk zal zijn voor het resultaat. DE EIGENAAR VAN DE SITE is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden
PRIVACYBELEID
Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u altijd uitdrukkelijk vragen om deze vrijwillig aan ons te verstrekken. De gegevens die worden verzameld via de gegevensverzamelingsformulieren van de site of op andere manieren, zullen worden opgenomen in een persoonlijk gegevensbestand dat naar behoren is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister van de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de manager DE EIGENAAR VAN DE SITE is. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het oog op het aanbieden van de gevraagde diensten, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties die de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, het koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.
DE EIGENAAR VAN DE SITE verbindt zich ertoe de gegevens niet te verstrekken, verkopen of delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Evenzo zal DE EIGENAAR VAN DE SITE de gegevens annuleren of corrigeren wanneer ze onjuist, onvolledig of niet langer nodig of niet langer relevant zijn, volgens de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens. van persoonlijke aard.
De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact op te nemen met het adres van de maatschappelijke
zetel VAN DE EIGENAAR VAN DE SITE, zich naar behoren te identificeren en duidelijk het uitgeoefende specifieke recht aan te geven.
DE EIGENAAR VAN DE SITE neemt de overeenkomstige veiligheidsniveaus aan die vereist zijn door de bovengenoemde organieke wet 15/1999 en andere toepasselijke regelgeving. Het aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen die derden kunnen aanbrengen in de computersystemen.